Ajantasaista ja luotettavaa metsävaratietoa monitavoitteiseen metsäsuunnitteluun

 

Laserkeilauspohjaiset inventoinnit

 

Kaukokartoitusaineistojen jalostamisen edelläkävijänä olemme kehittäneet tarkan ja kustannustehokkaan menetelmän laajojen metsäalueiden inventointiin. Menetelmä hyödyntää laserkeilausaineistoja, optisia ilma- tai satelliittikuvia sekä maastossa mitattuja koealoja kolmiulotteiseen mallinnukseen. Puuston inventointia varten kerättyä tietoa on mahdollista hyödyntää laajasti myös muussa metsää koskevassa päätöksenteossa. Inventoinnissa tuotettuja karttoja ja aineistoja voidaan käyttää kasvillisuuden ja maaston ominaisuuksien havainnollistamiseen. Arbonaut on toteuttanut laserkeilauspohjaisia inventointeja luonnontilaisissa ja talouskäytössä olevissa metsissä jo yli 15 miljoonalla hehtaarilla ympäri maailmaa. Kaukokartoitusaineistojen hankinnassa luotamme laajaan kansainväliseen yhteistyökumppaniverkostoomme. Verkosto mahdollistaa parhaiten soveltuvan lentokaluston ja laitteiston saatavuuden aineistojen tehokkaaseen hankintaan.

 

Droonien eli miehittämättömien ilma-alusten hyödyntäminen

 

Puunkorjuun metsänhoitotöidenja muita toimenpiden toteuttajatjat tarvitsevat metsästä tarkkaa tietoa jopa yksittäisten puiden tasolla. Tällaisia tietoja ovat puun sijainti, puulaji, kunto, läpimitta ja pituus. Pienalueiden inventoinneissa käytämme drooneihin perustuvaa teknologiaa tuottamaan tarkkaa tietoa nopeasti ja maastokäyntitarpeet minimoiden. Drooneja voidaan käyttää metsien toimenpiteiden seurantaan ja niiden laadun arviointiin, sertifiointivaatimusten toteutumisen seurantaan sekä metsälakien ja metsiä koskevien säädösten valvontaan. Lisäksi korkealaatuinen metsävaratieto mahdollistaa lajien elinympäristötekijöiden, kuten esimerkiksi lahopuun määrän kartoittamisen, ja siten auttaa metsäekosysteemien suojelemisessa.