Korkealaatuinen olosuhdetieto auttaa siirtämään metsänhoitotoimenpiteiden suunnittelun maastosta työpöydälle

 

Metsätoimenpiteiden olosuhdetieto

 

Puuston lisäksi maastonmuodot ja alueen muut olosuhteet vaikuttavat metsällisten toimenpiteiden suunnitteluun. Esimerkiksi yksityiskohtainen tieto maastonmuodoista, ajo- ja kosteusolosuhteista, ennakkoraivaustarpeesta tai harvennushakkuun puuntuotosta voivat vaikuttaa merkittävästi työn tuottavuuteen. Perinteisesti tällaisten olosuhdetekijöiden kartoittaminen vaatii maastotöitä kohdealueella. Tarkkojen digitaalisten olosuhdeaineistojen avulla toimenpiteiden suunnittelu on mahdollista tehdä työpöydän ääressä ilman erillistä maastokäyntiä.

 

Metsäteiden hallinnointi

 

Hyvä saavutettavuus vaikuttaa metsäomaisuuden arvoon. Arbonautin tieanalyysi tuottaa laserkeilauksen pohjalta arvokasta tietoa teiden kunnosta, rakenteesta, tienvarsien kasvillisuuden raivaustarpeesta ja tienvarsiojituksesta. Tieanalyysi mahdollistaa yksityiskohtaisen kokonaiskuvan luomisen niin uusien teiden rakennushankkeissa kuin tieverkoston ylläpidossa.

 

Ojaverkoston hallinnointi

 

Maaperän kosteusolosuhteet vaikuttavat merkittävästi metsän kasvuun, hiilinieluun ja vesistöjen suojeluun. Arbonautin patentoitu oja-analyysi hyödyntää laserkeilausaineistoa ja ojien keskilinjoja ojaverkoston toiminnan mittaamiseen. Hydrologisen mallin avulla virtausmäärien arviointi sekä ennallistamis- ja kunnostustöiden suunnittelu onnistuvat toimistolta käsin. Tarkat aineistot auttavat eroosion, sedimentaation ja ravinnekuormituksen vähentämisen suunnittelussa.