Korkealaatuinen olosuhdetieto auttaa siirtämään metsänhoitotoimenpiteiden suunnittelun maastosta työpöydälle

 

Metsätoimenpiteiden olosuhdetieto

 

Puuston lisäksi maastonmuodot ja muut ympäristön olosuhteet vaikuttavat metsätoimenpiteiden suunnitteluun. Esimerkiksi yksityiskohtainen tieto maastonmuodoista, ajo- ja kosteusolosuhteista, ennakkoraivaustarpeesta tai harvennushakkuun puuntuotosta voivat vaikuttaa merkittävästi työn tuottavuuteen. Perinteisesti tällaisten ympäristötekijöiden kartoittaminen vaatii maastotöitä kohdealueella. Tarkkojen digitaalisten olosuhdeaineistojen avulla operaatioiden suunnittelu on mahdollista tietoteknisesti ilman erillistä maastokäyntiä.

 

Metsäteiden hallinnointi

 

Hyvä saavutettavuus vaikuttaa osaltaan metsäomaisuuden arvoon. Arbonautin tieanalyysi tuottaa laserkeilauksen pohjalta tietokannan tien kunnosta ja kunnostustarpeesta. Kokonaisvaltainen teiden hallinnointikokonaisuus sisältää tiedot tien pinnan kunnosta, rakenteesta sekä tienvarsien kasvillisuuden raivaustarpeesta. Kokonaisuus sisältää myös tiedon kasvillisuuden mahdollisesti rajoittamasta näkyvyydestä ja tienvarsiojituksesta. Tieanalyysiaineisto mahdollistaa yksityiskohtaisen kokonaiskuvan luomisen riippumatta siitä, onko kyseessä olemassa olevan tieverkoston hallinnointi tai uuden tien rakennushanke kohdealueella.

 

Ojaverkoston hallinnointi

 

Maaperän kosteusolosuhteet vaikuttavat merkittävästi metsän kasvuun, hiilinieluun ja vesistöjen suojeluun. Arbonautin patentoitu oja-analyysi hyödyntää laserkeilausaineistoa ja ojien keskilinjoja ojaverkoston toiminnan mittaamiseen. Hydrologisesti kytkeytyneen mallin avulla virtausmäärien arviointi sekä ennallistamis- ja kunnostustöiden suunnittelu onnistuu toimistolta käsin. Tarkat aineistot auttavat eroosion, sedimentaation sekä ravintokuormituksen vähentämisen suunnittelussa.